Algemene voorwaarden

Voorwaarden retourneren

Kan ik mijn artikel(en) bij HOUSE-Dressing.nl retourneren?

Ja, u kunt onbeschadigde/onbevlekte artikelen tegen bepaalde voorwaarden retourneren. Dit geldt echter niet voor geopende verfblikken. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat HOUSE-Dressing.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed. Artikelen welke zijn afgehaald in Zaandam dient u zelf te retourneren.

U kunt onbeschadigde/onbevlekte artikelen retourneren als:

- u het artikel retourneert binnen de zichttermijn van 30 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling

- het artikel in de originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking is

- u de pakbon of de (kopie) factuur meestuurt in de verpakking

Artikelen welke zijn afgehaald in Zaandam dient u zelf te retourneren.

Algemene voorwaarden

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van HOUSE-Dressing.nl gebruikt worden. Foto`s zijn het eigendom van HOUSE-Dressing.nl en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd worden.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HOUSE-Dressing.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van HOUSE-Dressing.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. HOUSE-Dressing.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door HOUSE-Dressing.nl erkend.
1.4 HOUSE-Dressing.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Geplaatste orders kunnen alleen binnen 48 uur geannuleerd worden.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal HOUSE-Dressing.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of om andere redenen vertragingen, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van HOUSE-Dressing.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door HOUSE-Dressing.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen der halve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en inclusief 21% BTW.
3.4 Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op HOUSE-Dressing.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan HOUSE-Dressing.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij HOUSE-Dressing.nl De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt HOUSE-Dressing.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen op bestelling
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• geopende blikken verf
• sale / afgeprijsde artikelen
4.4 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een week (tenzij anders vermeld op de welkomstpagina van HOUSE-Dressing.nl ) bericht en houdt HOUSE-Dressing.nl uw bestelling aan. Indien nalevering niet meer mogelijk is, krijgt u bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij HOUSE-Dressing.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van HOUSE-Dressing.nl. HOUSE-Dressing.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 HOUSE-Dressing.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie
6.1 HOUSE-Dressing.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van HOUSE-Dressing.nl komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. HOUSE-Dressing.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan HOUSE-Dressing.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan HOUSE-Dressing.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan HOUSE-Dressing.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Artikelen welke zijn afgehaald in Zaandam dient u zelf te retourneren. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door HOUSE-Dressing.nl gegrond worden bevonden, zal HOUSE-Dressing.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van HOUSE-Dressing.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van HOUSE-Dressing.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van HOUSE-Dressing.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van HOUSE-Dressing.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens HOUSE-Dressing.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anders zins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van HOUSE-Dressing.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:
• Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht (al dan niet ter reparatie) door derden;
• Bij blootstelling aan vochtigheid, (extreme) warmte, koude of droogte;
• Als de datum op de aflevering bon gewijzigd of onleesbaar is;
• Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
• Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
• Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval,
• natuurrampen etcetera);
• Als u HOUSE-Dressing.nl niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
• Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt HOUSE-Dressing.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden HOUSE-Dressing.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van HOUSE-Dressing.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 HOUSE-Dressing.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen HOUSE-Dressing.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door HOUSE-Dressing.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 HOUSE-Dressing.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van HOUSE-Dressing.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 HOUSE-Dressing.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, als mede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van HOUSE-Dressing.nl als mede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 HOUSE-Dressing.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is HOUSE-Dressing.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien HOUSE-Dressing.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 HOUSE-Dressing.nl is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Betaling
12.1 U betaalt vooraf
Nadat u een bestelling gedaan hebt via HOUSE-Dressing.nl ontvangt u automatisch een orderbevestiging per mail. Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op de bankrekening van ons wordt uw bestelling in behandeling genomen. Is een bestelling verzonden dan krijgt u daarvan bericht. Bij uw bestelling vindt u de factuur van HOUSE-Dressing.nl.
12.2 Betaalopdrachten
Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.
12.3 De prijs
Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op HOUSE-Dressing.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
12.4 Bijdrage verzendkosten
Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage voor handeling en portokosten afhankelijk van artikelsoort en –gewicht.
12.5 Opgegeven saldi
De juistheid van alle door of in opdracht van HOUSE-Dressing.nl opgegeven saldi staat vast, tenzij u hebt laten weten dat er naar uw mening iets niet klopt.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen HOUSE-Dressing.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zaandam kennis, tenzij HOUSE-Dressing.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Klachten
Klachten proberen wij zo goed als mogelijk met u op te lossen.

Identiteit van de ondernemer:

Statutaire naam - MIJN verkoopstyliste
Handelsnaam - HOUSE-Dressing.nl
Vestigingsadres - Westzijde 237 S, 1506 GE Zaandam
Telefoonnummer - 06-36130330
E-mailadres - info@house-dressing.nl
KvK-nummer - 57392919
Btw-identificatienr - 195977610B02
Rekening nr - NL49 INGB 0006 2700 91(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 HOUSE-Dressing.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel